shiny Regigigas

shiny Regigigas nach 452 softresetts ^^<3.