Shiny Staralili

Shiny Staralili - 670 (inkl. einem "Fail-Shiny")
Atk-DV auf 29 - immerhin

Kommentare 15